§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 3 TOWAR I CENA
§ 4 TRANSAKACJA ZAKUPU
§ 5 FORMY PŁATNOŚCI
§ 6 ZWROTY
§ 7 REKLAMACJE
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki sprzedaży towarów w Sklepie internetowym LAAS zwanym dalej “Sklepem” dostępnym na stronie www.laas.com.pl 
oferowanych do sprzedaży przez:

LAAS S.C. Leszek Chęciński Andrzej Ryniak z siedzibą w Krakowie, z adresem: 30-805 Kraków, o numerze NIP 679-314-83-66, REGON 366739405,  adresem e-mail info@laas-furniture.eu, zwanego dalej „Sprzedającym”. W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru w Sklepie internetowym nazywamy „Kupującym”.

Pozostałe istotne  definicje występujące w Regulaminie:
Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma (wolna od wad fizycznych i prawnych) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym.
Umowa sprzedaży – umowa cywilnoprawna między Sprzedającym a Kupującym. Sprzedający zobowiązuje się wykonać oraz sprzedać Kupującemu Produkt, Kupujący natomiast zobowiązuje się do zapłaty ceny.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. Złożenie zamówienia dokonuje się przez wysłanie formularza za pośrednictwem strony internetowej.

2. Kupującym w Sklepie internetowym może być wyłącznie osoba pełnoletnia albo osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. W każdym przypadku prosimy, aby zakupów nie dokonywały osoby poniżej 18 roku życia.

3. Przed złożeniem zamówienia Kupujący obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług  Sklepu i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia (o przebiegu transakcji w §4 Regulaminu).

§ 2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Informujemy Państwa, że dane osobowe Kupującego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji Zamówienia i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów. Dane osobowe Kupującego uzyskujemy w wyniku rejestracji przez Kupującego na platformie internetowej www.dawanda.pl

2. Administratorem zbioru danych osobowych klientów jest Sprzedający.

3. Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.

4. Informujemy Państwa, że każdy Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sklep dane osobowe na swój temat oraz do ich zmiany lub aktualizacji. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w bazie danych Sprzedającego zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Informujemy Państwa, że Państwa dane osobowe mogą być w każdym czasie usunięte z platformy internetowej www.dawanda.pl poprzez usunięcie profilu użytkownika.

§ 3 TOWAR I CENA

1. Wszelkie informacje dotyczące towarów oferowanych przez nasz Sklep za pośrednictwem strony internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez nasz Sklep.
2. W przypadku zakupu określonego towaru Kupujący uzyska informację o oferowanym towarze, w tym jego nazwę, cechy fizyczne, określenie producenta a także innych danych jeżeli są wymagane przepisami prawa. *Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i są to ceny nie uwzględniające podatku VAT.Sprzedający nie jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT w Polsce.*

§ 4 TRANSAKCJA ZAKUPU

1. W celu dokonania zakupu określonego towaru w Sklepie, Kupujący wysyła formularz zakupu za pośrednictwem strony internetowej. Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru na stanie. Wpłacone przez Kupującego środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone, na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

4. Kupujący powinien opłacić Zamówienie maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych. Nieopłacone Zamówienia starsze niż siedem dni będą anulowane przez Sprzedającego.

5. Korektę do swojego zamówienia Kupujący może wprowadzać do momentu wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Kupujący może również wycofać swoje Zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez Sprzedającego i przyjęte do realizacji. W wypadku opłaconego Zamówienia Sklep zwraca wpłacone pieniądze niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni z zastrzeżeniem § 6 ust. 9. Dotyczącym produktów zindywidualizowanych.

6. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji (co nastąpi w formie przesłania Państwu informacji elektronicznej) dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

7. Jeśli Produkt znajduje się w magazynie, wtedy niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty zostaje przekazany do wysyłki. W sytuacji kiedy Produkt nie jest dostępny w magazynie, Sprzedający po złożeniu Zamówienia przez Kupującego rozpoczyna proces produkcji, który może trwać do 3 tygodni. O zakończeniu realizacji Zamówienia i wysłaniu Produktu, Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego poprzez wiadomość e-mail. Informacja o statusie magazynowym i terminie wysyłki dostępna jest w opisie produktu.

8. Towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich. Koszt wysyłki uzależniony jest od wymiarów i wagi zamówionego towaru i jest podawany podczas składania Zamówienia.

9. Wraz z towarem, wydawane jest potwierdzenie zakupu. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o zgłoszenie tego faktu celem uzupełnienia braku. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować Sprzedającego.

10. Po dostarczeniu Państwu towaru uprzejmie prosimy o dokonanie oceny transakcji na naszej stronie internetowej.

11. W toku transakcji sprzedaży możecie Państwo komunikować się ze Sklepem. Jednocześnie deklarujemy, że będziemy Państwa informować o wszystkich istotnych etapach transakcji, które wystąpiły po naszej stronie (przyjęciu zamówienia do realizacji, zaksięgowaniu wpłaty, wysłaniu towaru).

§ 5 FORMY PŁATNOŚCI

1. Możliwe są następujące formy płatności, a wybór formy należy do Klienta:
a)    przelewem bankowym (przedpłata);
b)   za pośrednictwem systemu PayPal;

2. Do każdego zamówienia załączony jest dowód zakupu.

§ 6 ZWROTY

1. Kupujący (Klient będący osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru. Podanie przyczyny zwrotu towaru jest dobrowolne i będzie służyć jedynie informacji Sprzedającego.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym, w formie elektronicznej lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. W przypadku poczty tradycyjnej o zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego

4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży znajduje się poniżej Regulaminu. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany
w oryginalne opakowanie.

6. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu)

7. Po otrzymaniu przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru oraz kosztów dostawy towaru do Kupującego, jeżeli je uiścił. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący. Przesyłki za pobraniem nie będą uwzględniane.

8.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [ustawa o prawach konsumenta – Dz.U.2014.827 z zm.] powyższe prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy zindywidualizowanych Produktów (np.: umieszczenie imion / znaków na życzenie Kupującego na Produkcie, niestandardowe wykończenie).

§ 7 REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady zakupionego towaru,  Kupujący zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca  2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176), ma prawo do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

2. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem terminu 24 miesięcy od daty zakupu widocznej w dowodzie zakupu oraz zawiadomienia Sprzedającego przez Kupującego o stwierdzeniu wady towaru w terminie dwóch miesięcy od jej wykrycia.

3. W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w Sklepie, Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sprzedającemu na adres e-mail info@laas-furniture.eu lub poprzez formularz kontaktowy na stronie Sklepu w portalu www.dawanda.pl W zgłoszeniu Kupujący powinien dokładnie opisać wadę, załączyć skan lub zdjęcie dowodu zakupu, załączyć zdjęcie oznaczenia mebla na pudełku lub zdjęcie mebla z usterką oraz określić swoje żądanie.

4.Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.

5. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedający zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.

6. Sprzedający ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Kupujący zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu za pomocą poczty elektronicznej. Nie ustosunkowanie się do żądania Kupującego w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

7. Gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedający.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego), zmiany stosunków z dostawcami lub producentami, zmian technologicznych. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana będzie wiążąca jedynie dla zamówień złożonych po dniu wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

OŚWIADCZENIEO ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ*

Ja, niżej podpisana/y __________________________________________________________ [imię i nazwisko konsumenta], niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Dodatkowe informacje:

• data odbioru Towaru _____________________________________________

• nr konta bankowego __________________________________________________

Data i podpis konsumenta

*formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Cart

Your shopping cart is empty

Buy your first product